ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
เป็นต้นไป โลกจะต้องการ
วัคซีนป้องกันโควิด-19
กว่า 1 หมื่นล้านโดส

ลอจิสติกส์และซัพพลายเชน
เพื่อสาธารณสุข
จะปรับตัวรับมือกับ
ความท้าทายอย่างไร

Grow your business 1.6x faster with the most reliable shipping provider.

Focus on growing your business locally and internationally – let us manage your shipping and returns. We only deliver the best.

THE DIFFERENCE WITH DHL EXPRESS

SPEED

Whether it's our time-saving online shipping application or industry-leading transit times, we keep your shipments moving at full-speed.

SPEED

SERVICE

VALUE

SERVICE

From waybill preparation to delivery, we're focused on making every part of your shipping experience as fast, efficient and simple as possible.

SPEED

SERVICE

VALUE

VALUE

With competitive upfront pricing for door-to-door delivery, we maximize your budget by tailoring affordable solutions that meet your needs.

SPEED

SERVICE

VALUE

Why an express option

  • Retailers who offer express shipping grow 1.6 times faster than those who don't
  • Average basket level increased by up to 71%*
  • An Express courier service option increases customer choice and speeds up delivery
  • 45% of shoppers have abandoned an online basket because of unsatisfactory delivery options
  • 39% of these shoppers said it was because delivery would take too long

*Statistics from current DHL customers

Frequently asked question

Get end-to-end tracking and round-the-clock updates with 24/7 phone support only we can deliver.
  • Which currency will shipping costs be calculated in?

All charges are negotiated locally and billed in Singapore Dollars (SGD).

  • Is this offer available for existing customers?

This offer is only available for new customers who do not have a DHL Express account yet.

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อดาวน์โหลดรายงาน: การปรับตัวของลอจิสติกส์และซัพพลายเชนในภาวะโรคระบาด

Please enter your details to download the white paper: Delivering Pandemic Resilience