รายการต้องห้ามสำหรับการส่งออกด้วยกฎหมายไทย*

1. ทราย
2. สินค้าตามมาตราการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
3. 
สินค้าตามมาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและประเทศเอริเทเรีย
4. 
สินค้าตามมาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
5. 
สินค้าตามมาตราการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
6. 
สินค้าตามมาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

รายการสินค้าที่ต้องการใบอนุญาตส่งออก

1. วัตถุอันตราย อันได้แก่ 

- วัตถุระเบิดได้
- วัตถุไวไฟ
- วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
- วัตถุมีพิษ
- วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
- วัตถุกัมมันตรังสี
- วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
- วัตถุกัดกร่อน
- วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม

2. “ยาเสพติดให้ โทษ” หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทำให้ เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ ผลผลิตเป็นยาเสพติดให โทษหรืออาจใช่ ผลิตเป็นยาเสพติดให โทษและสารเคมีที่ใช่ในการผลิตยาเสพติดให้ โทษ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจำบ้าน บางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้ โทษผสมอยู่

3. "วัตถุออกฤทธิ์" หมายถึง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา "วัตถุตำรับ" หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช แก่คนหรือสัตว์ได้ 

4. “เครื่องมือแพทย์” หมายถึง

(๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด

(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
(ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์
(ค) วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ำ หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
(จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์
(ฉ) คุมกำเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์หรือสัตว์
(ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์
(ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย
(ฌ) ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์

(๒) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (๑)

(๓) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์

5. “ยาง” หมายถึง น้ำยาง ยางแผ่น ยางเครพ ยางก้อน เศษยาง หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดๆ ของต้นยาง แต่ไม่รวมถึงวัตถุประดิษฐ์จากยาง

6. อ้อยและน้ำตาล

7. “โบราณวัตถุ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี “ศิลปวัตถุ”  หมายความว่า สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป

8. “ซากดึกดำบรรพ์” หมายถึง ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในชั้นเปลือกโลก หรือที่หลุดหรือที่นำออกมาจากชั้นเปลือกโลก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

9. ซากของสัตว์ป่าสงวนปรือสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตจากจากซากสัตว์ดังกล่าว "ซากของสัตว์ป่า" หมายถึง ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะชำแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและหมายความรวมถึงเขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือตายแล้ว “สัตว์ป่าสงวน" หมายความว่า สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้และตามที่จะกำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา "สัตว์ป่าคุ้มครอง" หมายความว่า สัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

10. กักพืช บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพื่อแสดงว่าพืชหรือผลิตผลของพืชที่จะส่งออกนั้นปลอดศัตรูพืช

11. ของป่าหวงห้าม ได้แก่

(1) กล้วยไม้ป่าทุกชนิด
(2) จันทน์แดง จันทน์ผา (Dracaena loureiri Gagnep.)
(3) ชันทุกชนิด
(4) ชิ้นไม้กฤษณา และกฤษณา
(5) ชิ้นไม้จันทน์หอม
(6) ฝาง ง้าย (Caesalpinia sappan Linn.)
(7) ถ่านไม้ทุกชนิด
(8) น้ำมันยาง
(9) ใบลาน
(10) เปลือกไม้ และของไม้ต่อไปนี้

 (10.1) ก่อ มะก่อ กอ ค้อ (Castanopsis spp., Lithocarpus spp. & Quercus spp.)
(10.2) กัดลิ้น ขี้อาย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำไยป่า พญาไก่เถื่อน (Walsura spp.)
(10.3) ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ เคียน แคน (Hopea spp.)
(10.4) เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon Pierre syn. C. lanceolatum Craib)
(10.5) บง ยางบง หมี่ ไก๋ (Persea spp.)
(10.6) หมีเหม็น อีเหม็น (Litsea spp.)
(10.7) พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง (Shorea spp.)
(10.8) มะหาด หาด หาดหนุน หาดส้าน (Artocarpus spp.)
(10.9) สีเสียดเปลือก ทองสุก หนามหิน เลือดนก (Pentace spp.)
(10.10) อบเชย เทพาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น พลูต้น สมุลแว้ง ฮางแกง

(11.) ฮังไก๊ เชียด กะเชียด กะดารา มหาปราบ (Cinnamomum spp.)
(12.) เฟิร์นกระเช้าสีดา ชายผ้าสีดา และห่อข้าวสีดา (Platycerium spp.)
(13.) ยางขนุนนก
(14.) ยางเยลูตง
(15.) ยางรัก
(16.) ยางสน
(17.) รากเฟิร์นออสมันดา
(18.) ลำต้นและรากเฟิร์นต้น
(19.) หวายทุกชนิด

12. เครื่องส่งวิทยุคมนาคม หมายถึง เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ให้ถือว่าอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย

13.  สารกัมมันตภาพรังสี “วัสดุต้นกำลัง” หมายถึง

(๑) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุอื่นใด ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นกำลังตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
(๒) แร่หรือสินแร่ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (๑) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามอัตราความเข้มข้นซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง “วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ” หมายถึง (๑) พลูโตเนียม ยูเรเนียม ซึ่งมีความเข้มข้นของยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม ๒๓๕ สูงกว่าที่มีตามธรรมชาติสารประกอบของธาตุดังกล่าว หรือวัสดุอื่นใด ตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง (๒) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (๑) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป ทั้งนี้ ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง “วัสดุพลอยได้” หมายความว่า วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ซึ่งเกิดจากการผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ

14. ต้นยาสูบ หมายถึง พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)ใบยา หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบยาอัด หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตามยาเส้น หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้วยาสูบ หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

15. กาแฟ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2540 ข้อ 8  การส่งออกเพื่อเป็นตัวอย่างในการซื้อขายครั้งละไม่เกิน 120 กิโลกรัม สำหรับผลกาแฟ หรือ 75 กิโลกรัม สำหรับกาแฟกะเทาะเปลือกแต่ยังมีเยื่อหุ้มอยู่ หรือ 60 กิโลกรัม สำหรับกาแฟเมล็ดที่ยังไม่ได้คั่ว หรือ 50.4 กิโลกรัม สำหรับกาแฟเมล็ดคั่วแล้ว หรือ 23 กิโลกรัม สำหรับกาแฟผงหรือน้ำเชื้อหรือน้ำเคี่ยวข้น หรือการนำออกเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือใช้ในยานพาหนะใดในปริมาณที่สมควร ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตส่งออก และไม่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

16. "หอยมุกและผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป” หมายถึง เปลือกหอยที่ผ่านการแปรสภาพโดยการขัดผิวนอกออกและขัดเงาแล้วประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46)  พ.ศ. 2531 ข้อ 4 ให้หอยตามรายการต่อไปนี้ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอยดังกล่าว ยกเว้นผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูปที่ได้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(1)  หอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea
(2) หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada
(3) หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma
(4) หอยกาบน้ำจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidae, Unionidae

17. ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต (สัตว์มีชีวิต-รายการต้องห้ามสำหรับการรับขนส่งผ่านเครือข่ายของ DHL Express)

18. กุ้งกุลาดำมีชีวิต (สัตว์มีชีวิต- รายการต้องห้ามสำหรับการรับขนส่งผ่านเครือข่ายของ DHL Express)

19. ช้าง (สัตว์มีชีวิต- รายการต้องห้ามสำหรับการรับขนส่งผ่านเครือข่ายของ DHL Express)

20. ถ่านไม้

21. ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ยกเว้นหวาย  ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด  ปาล์ม  รากไม้  เถาไม้  ไม้วีเนียร์  พันธุ์ไม้  ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน  ก้อน  เพลเลต  หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม  และไม้ที่ได้จัดทำเป็นของสำเร็จรูป  ซึ่งไม่เหมาะที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น

22. กากถั่ว

23. “ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง” หมายความถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพหัวมันสำปะหลัง ไม่ว่าจะมีลักษณะป่นหรือเป็นชิ้น  แผ่น  ก้อน  แท่ง  เม็ด  หรือลักษณะอื่นใด แต่ไม่รวมถึงแป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลัง

24. ข้าวส่งออกภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป

25. ถ่านหิน

26. ทองคำ

27.  เทวรูป

28. พระพุทธรูป

29.  แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ

30. สินค้า RE - EXPORT

รายการต้องห้ามสำหรับการรับขนส่งผ่านเครือข่ายของ DHL Express

ด้วยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety and Security)  ทำให้ DHL Express มีรายการสินค้าบางชนิดที่ไม่สามารถรับขนส่งผ่านเครือข่ายของเรา ดังนี้

1. อาวุธปืน
2. เครื่องกระสุนปืน
3. วัตถุระเบิด
4. พลุ ดอกไม้ไฟ
5. สัตว์มีชีวิต
6. ซากศพ หรือเถ้าศพ
7. เงินสด

 

*อ้างอิงจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์